Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Voetbalshop Leeuwarden, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1. Prijzen en betalingen
1.1 Voetbalshop Leeuwarden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, bedrukkingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

2. Levering/verzending
2.1 Het streven is om de order binnen een termijn van 8 werkdagen af te handelen met een uitloop tot 6 werkdagen, mits het product op voorraad is. Voor artikelen die besteld moeten worden geldt een levertijd van normaliter 2 tot 14 werkdagen.
2.2 De door Voetbalshop Leeuwarden opgegeven levertijden, uit artikel 2.1 zijn slechts een indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2.3 De levering van de producten geschied op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

3. Retourneren
3.1 Het is niet toegestaan om goederen te retourneren voorzien van personalisatie. Kleding voorzien van naam, initialen of clublogo kunnen dus niet geretourneerd kunnen worden. Mocht de bedrukking niet juist zijn uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via Voetbalshop Leeuwarden. Voetbalshop Leeuwarden zal de klacht beoordelen en is zelf bevoegd om de klacht te beoordelen en eventueel te aanvaarden.
3.2 Retourneren en ruilen van producten kan altijd mits goederen in originele staat zijn binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product. De producten mogen niet gebruikt zijn en moeten voorzien zijn van originele kaartjes en verpakking. De producten moeten teruggebracht worden naar de winkel waar de producten zijn opgehaald of vanuit verzonden is.

4. Eigendomsrechten
4.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Voetbalshop Leeuwarden verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
4.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Voetbalshop Leeuwarden geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
4.3 Voetbalshop Leeuwarden garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten overeenkomen met hetgeen wat in de overeenkomst wordt vermeld. Indien dit niet het geval is, dient u Voetbalshop Leeuwarden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, persoonlijk in de winkel kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat het product niet overeenkomt met de beschrijving uit de overeenkomst, heeft Voetbalshop Leeuwarden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Voetbalshop Leeuwarden, dan wel tussen Voetbalshop Leeuwarden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Voetbalshop Leeuwarden, is Voetbalshop Leeuwarden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Voetbalshop Leeuwarden.
5.4 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Voetbalshop Leeuwarden in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Voetbalshop Leeuwarden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Voetbalshop Leeuwarden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6. Levering
6.1 Indien u aan Voetbalshop Leeuwarden schriftelijk opgave doet van een adres bij de keuze verzending in plaats van afhalen, is Voetbalshop Leeuwarden gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden.
6.2 Wanneer Voetbalshop Leeuwarden beslist af te wijken van de algemene voorwaarde, zal voor de verdere voortgang van het proces de algemene voorwaarde gewoon van kracht zijn.
6.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Voetbalshop Leeuwarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Voetbalshop Leeuwarden vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1 Op alle afbeeldingen van webshops in beheer van Voetbalshop Leeuwarden rusten auteursrechten. Het is dan ook verboden afbeeldingen van de webshop te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Voetbalshop Leeuwarden voor eigen doeleinden. Houder van deze auteursrechten is Siebe Bos - Voetbalshop Leeuwarden.
7.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 Leeuwarden Zwaluwen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel